غریبستان

درهوایی مه آلود سرگردان وحیران دنبال گمشده ام می گردم.دل گواهی می دهدکه او هم بدنبال من است .در هرچند قدمی برمی دارم نگاهی هم به پشت سرمی اندازم.آری اوهم بدنبال من است اما نمی بینمش.چند گام به مشرق می روم اما خبری نیست.بیشتربه مغرب میل دارم چون دل شور غریبی دارد وگمان می کنم غروب درراه است. هرچه می روم خبری ازغروب نیست خدایا شکرت شکر که این سیاهی غرب نیست! خدا یا شکرت که سپیده دم است ومن خوابنما شده سحررا باغروب به اشتباه گرفته ام...ازجنوب هم خبری نیست ؛گامی به شمال برمی دارم.برعکس آن سه دیگر...چه قدراین مسیر آشناست!!هرقدمی که فراپیش می نهم؛بوی پیراهنش,بیشترمشامم را نوازش میدهد وامید تازه وتازه ترمی شود.

آه چرا درنگ نکردم آنگاه که شرق می رفتم به انتطار طلوع!؟چرا دقیق نشدم به زمزمه ای که به گوش چپم می رسید!؟

وچرا آنگاه که نومیدانه مغرب را می پیمودم همان زمزمه را که اینک ناله ای شدهو حضور را طلب می کند,نمی شنیدم!؟

آیا این دو بهترین نشان نبودند که باید به سوی شمال روانه شد وتوسن عشق را زین نمود ورفت ورفت تا شاهد را درآغوش گرفت!؟

آری اگر هم ازآن خانه رفته ای ازخانه ی دل هرگز نخواهی رفت!

جای دلدار درخانه ی دل است وخواهد بود.دلتنگم بیشترازهمیشه ی ایام.دیگر نت رنگ وبوی خوش آشنایی را ندارد.غریبستانی است که هرچه درآن بیشترغور می کنم غریبی اش بیشتر می هراساندم.دیگر نت را خبری نیست از....آغازکسی باش که پایان توباشددر(بیا توbiatooo) که چشمک زنان مرا بسوی خودکشاندو بعد آن دعوای پرخیر وزندگی بخش را سبب گردید.آن دعوا برایم ازهزاران آشتی ودوستی بی خیر وتکراری قشنگ تراست.آه اگر آن دعوا نمی آمد برسرم آیا می رسیدم به آنی که اکنون دلش بی قرارمن است ومن بی قرارتراو واو بی قرارتر ازمن...

عزیزم گرچه دلم حسابی تنگ است واین یک روز بسان سالی بودبرای مسافری درمملکتی غریب اما دلم درعین گرفتگی گرم است که حتما راه بازاست .بیشترازقبل باهم خواهیم بود.الان گفتی کاش می تونستم بیام خونه ی طراوت ولحضورت رو الان لمس می کنم الان کنارمی وبه من لبخندمی زنی وازاین که باشور و شوق روز افزون ÷ای سیستم برایت وبه نامت تایپ می کنم خوشحالی واین برایم بهترین حضوراست نمی دانم کی این یاداشت رو می خونی ونمی دونم تا اون دم چندیاداشت دیگه وکامنت خواهم گذاشت...اما بدان که بیشترازهمیشه کنارمی وکنارتم وگرمای وجودت را حس می کنم.کامنت I LOVO YOUرو واست گذاشتم چون عشق منی تنها عشق وبهترینمی

/ 0 نظر / 2 بازدید