فلسفه ی خونه طراوت

سلام عزیز دلم.این یادداشت بعد ازتبادل اس ام اسی که عصر چهارشنبه داشتیم رو دارم می نویسم.گرچه حدود 2ساعت از خداحافظی مون می گذره وازابتدا چنین تصمیمی نداشتم وبه ذهنم هم خطور نکرد که یاداشت دیگری داشته باشم.اما همینطور که مطالب رد وبدل شده رادرذهنم مرور می کردم،به نظرم رسید با این اوصاف دیگه وجود وحضور وادامه ی کار این خانه هم تا حدود زیادی از فلسفه ی وجودی اش ساقط است ودیگه حتی درصورت حضور پررنگ  بانوی خانه  ورفع موانع حضورمجازی فعلی،دیگه نمی تونیم این روزنه رو باز نگه داریم.به جون تو که ازجونم خودم عزیزترش می دارم این یادداشت.رو از روی ناراحتی،دلخوری یا خدای نخواسته رنجش وقهر نمی نویسم.

به جون خودم که می دونم پیشت ارج وازش بی نظیری داره،ذره ای کدورت و ناراحتی ندارم اما دیگه نمی تونم خیلی تعارف داشته باشم،ترجیح می دم از این به بعد درعین خوشحالی،خونسردی وفقط وفقط بر اساس نگرش منطقی وعقلایی ونه مثل سابق،احساسی محض،دیدگاها مو بیان کنم.خب بیان این نقطه نظرات از کانال ایمیل هم مقدور ومیسور است چه ضرورتی دارد در محلی نوشته شود که میتنی بر احساس است(خانه ی طراوت عشق)مگر غیر ازین است که این خانه را نخست ساختیم که محلی باشد برای ثبت آثار ودل نوشته هامون(اعم ازشعر ونثر)ومگر غیر ازین بود که درادامه ی آن به این نتیجه رسیدیم که:

حال که نمی تونیم درکنارهم وبدون هیچ مانعی زندگی مشترکی داشته باشیم،اینجارا خانه ی عشق خویش کنیم ودرکنارهم زندگی کنیم!؟ بخوابیم وبیدارشویم!؟ومگر درپست های خصوصی ونظراتمون بارها همینها را زمزمه نکردیم!؟(البته من بیشتر)ومگر عزیز دلم بارها همینجا پذیرایی ام نکرد وباهم شام نخوردیم!؟

عزیز دلم بازهم تاکید می کنم مطالب پیش رو را درعین راحتی وبدوراز هرگونه رنجش می نویسم اما پروسه ی رابطه ی ما تاکنون سیری فشرده ،و بازه ی زمانی نسبتا مطلوبی را طی کرده است.

اگر این فشردگی را باز کنیم ونگاهی ازابتدا تاکنون واز نظر دهی دروبلاگ،چت، ایمیل، تلفن واس ام اس،بیاندازیم تصور می کنی 15 الی 20سال است که درکنارهمیم وباهم زندگی می کنیم.خب طبیعی است که درچنین بازه ی زمانی،آنقدرازهم شناخت پیدا کرده ایم که خصوصی  ترین حرف ها وچیزهایی که ازگفتنش نزد نزدیک ترین اقوام(پدرومادر،خواهروبرادر)ابا داریم با هم بیان کنیم همانگونه که تاکنون چنین بوده.

فکر ایجاد خانه ی طراوت عشق،که پیشنهاد من بود وشما هم ازش استقبال کردی سیر طبیعی این رابطه بود ومحلی برای تخلیه ی احساسات واگر اجبارا محدودیت اینترنت برای تو ومحدودیت وقت(دونوبت کار)برای من پیش نمی آمد،یقین دارم احساسات  sexyما (البته بیشترمن)به اس ام اس کشیده نمی شد.

یلکه درهمینجا گفته می شد وهمینجا هم تمام می شد.

اما وقتی حس دورشدن(ناخواسته وبدون تعمد)پس ازبیان آنها درتو ایجاد می شود وهردو هم ازاین دوری سخت هراسناکیم،آیا بیان آنها دراینجا هم همان مشکل را ایجاد نمی کند!؟مسلم است که تاثیرش اینجا هم همان ایجاد فاصله ودور شدن است.دراین صورت ادامه ی نوشتن دراین وب هم فاقد وجاهت است وباید همبنجا تمامش کنم.این راهم بگویم که رابطه ی ما برای این نبوده که چنین عباراتی بیان شود خیر هرگز.بسیارساده لوحانس که دوانسان که می دانند موانع متعددی بینشان است تا به هم رسند،این همه وقت وانرژی وهزینه های دیگر صرف کنند که فقط چند واژه ی SEXYبیان شود.چنین نگرشی توهین به شخصیت جفتمان است چون راههای سهل الوصول تر وکم هزینه تر ودردسترسی هست.نزدیک محل زندگی هرکس که خواهان چنین هوا وهوسی باشد(هم من، هم شما)وشما مبرایی ازچنین افکاری ومنم آنقدر خرد دارم که اگر دنبال چنین کارهایی باشم نزدیک محل زندگی وکارم ....نه از این فاصله ی دور

عشق ما بسیارفراترازاین حدیث هاست.بسیارفراتررررررررررر

گرچه این هم ازتبعات آنست وجزء لاینفک آن.

 

اما سخن آخر:

من هرگز درتصورم هم نمی گنجد که ازایام باقیمانده ی عمرم،زمانی بیاید که زنده باشم وتو درکنارم نباشی.

زمانی بیاید واین رابطه محفوظ بماند اما آنقدر خشک ورسمی شود که درحد یک آشنایی ساده والبته علاقه ی عادی بماند.

من می خوام همیشه درکنارهم باشیم صمیمیتمان محفوظ بماند وحتی ازاینی که اکنون هم هست فراتررود وعمق بیشتری یابد همانگونه که تاکنون چنین بوده.

اما با پیش آمدن مسائل اخیر واثر سوئی که بیان احساسات...در روابطمون می ذاره،برای حفظ این صمیمیت وبرای قداست وحرمتی که برای این عشق الهی قائلم،عهد نمودم سکوت کنم ومی بینی که چند روزی است که تقریبا عمل نموده ام.وبه قول تو حتی درسکوت هم آن احساس را درک ولمس می کنی.

پس دیگر ضرورتی به حضور دراین کلبه نمی بینم ودیگر دراینجا مطلبی نمی نویسم.

امیدوارم بیان صریح نظراتم که قسم می خورم بدون ناراحتی ودر عین آرامش بیان کردم،موجب سوءتفاهم وتکدرخاطر آن عزیز دلم نگردد.

تذکر: دراین متن تمام توانم را به کارگرفتم که براحساساتم غلبه کنم،اگر ازآن تعابیر داغ واحساسی به کارنبردم به حساب سرد شدن ودوری نگذاری بلکه بدلیل اهتراز از ایجاد همان حس منفی ودوری نگفتم ودلیل دیگر این که متنی عقلایی باشد الان تک زدی که می تونی بیای نت منم میام.

 

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
......زشت.....

سلام مهربـــــون من ...........|""""""""""""""" " """"""""|\|_ ...........|......*آپم....بدو* بيا ....|||"|""\___ ...........|________________ _ |||_|___|) ...........!(@)'(@)""""**!(@ )(@)***!(@)

juddy

[ناراحت]پس من چه جوری بخونم؟