روز حرکت

ستاره ...عزیز دلم الان که دارم این متنو واست می نویسم 5ساعت می گذره از حرکتت به سمت تهران.دلم خیلی تنگ شده نمی دونم امشب چه جوری بی تو به صبح می رسه وفردا دوشنبه چه جوری می تونم اصلا ارتباطم قطع باشه.اما چون قول دادم به دلیل به هم نخوردن تمرکز حواست وجلب اعتماد بیشترمامان اس ام اس ندم تحمل می کنم. عزیزم امروز یکشنبه بعد این همه مدت آشنایی برای دومین بار خوابتو دیدم.دوستان رفتن والیبال من ازساعت 11:30تا 12:20خوابیدم توی همین مدت به خوابم اومدی خوابی فوق العاده مسخره مثل خواب قبلیم گنگ ونامفهوم.سری قبل رو فکر می کنم واست گفتم.خواب قبلی توی یه سزمین نااشنا شببه ای صحنه های فیلمهای مصرباستان درمیان جماعتی ازمردم که نه ماشینی ود ونه سروصدایی هوای گرگ ومیش دم غروب بود نه تاریک نه روشن داشتم ازکنار مردم ازتپه ای بالا می رفتم که تو رادیدم با لباس سراسر مشکی ومیون خاک ها نشسته بودی وچادرت خاک آلود. یادم نیست خوشحال بودی یا ناراحت فکرمی کنم عادی بودی.باهم صحبت هم کردیم اما ازاین اشتیاق ایام بیداری خبری نبود. بی سر وته بود ونمی فهمیدم چه شد که بیدار شدم.

اما این خواب جوری بود که ازیکی ازشهرهای معروف استانمون باماشین رد میشدم کنارخیابون واستاده بودی منم اومدم رد شدم دیدم و شناختمت دستمو بلند کردم.سلام کردم وباهات خوش وبش کردم ودست تکون دادم اما ازماشین پیاده نشدمویکی دوکیلومتر که ازمحل دیدار رد شدم تازه متوجه شدم واییییییییی چرامن پیاده نشدم چرا برای اولین بار اینگونه برخورد کردم چرا منی که آرزومه تابستون بیاد تا به دیداردوست شتابم وبرای آن لحظه بی تابم و ثانیه شماری می کنم  چرا اینک که معشوقه ام به دیارمان آمده اینگونه رفتارکردم و چراهای دیگر....من که به خواب وتعبیرش اعتقادی ندارم اما خیلی دوست دارم وقتی خواب می بینمت حداقل درشرایط بهترو با خاطرات به یاد ماندنی تری باشه...من نمی تونم حتی ساده ترین وپیش پا افتاده ترین چیزهارو ازجمله این خواب رو ازنظرت دوربدارم این بود که خواب رو بیان کردم...

بله خانمی اززمان آشنایی مون دو باربه خوابم آمدی اما هردو گنگ ومبهم. نمی دانم داراین ابهام چه رازی نهفته استتعجب

خلاصه دورزدم وبرگشتم اومدم که طی تشریفات خاصی ه وهمسفرم گردی اما افسوس که دیگر ازیارمن ومعشوقه ی مستورم خبری نبود که نبود.خیلی ناراحت بودم خیلی غصه خوردم می خواستم دق کنم که همکارام صدام زدن وازخواب بیدارشدم.خوشحال شدم که این ماجرا خواب بود نه واقعیت.آنموقع هنوز یکساعت مانده بود به ساعت حرکتت.

دوستت دارم عزیزم ومنتظر برگشتت با خبرهی خوش هستم.تا آن لحظه با همه ی روسیاهی وگناهکاری که دارم برایت دعا وطلب موفقیت می کنم.

به پیروزی ات ایمان دارم و اراده ی قوی ات را می ستایم.

بامید دیدارقلبماچ

/ 1 نظر / 2 بازدید
پریناز

سلام سلام... دیگه یادی از ما نمیکنین؟؟؟!!